Без снимки и информация за семейно положение – какви лични данни могат да събират потенциалните работодатели от кандидатите за работа?

11.02.2021

Потенциалните работодатели могат да събират лични данни от кандидати за работа само доколкото тези данни са абсолютно необходими за нормалното извършване на подбора. От кандидатите не може да се изисква да предоставят информация, която е прекомерна по своето естество и обем. Това правило затвърждава Комисията за защита на личните данни („Комисията“) в своите „Съвети при кандидатстване за работа“, налични тук.

Приетият от Комисията подход е основан на т. нар. „принцип на свеждане на данните до минимум“, уреден в Общия регламент относно защитата на данните. На практика този принцип изисква събирането само на данни, които са необходими за постигането на конкретната цел.

Комисията съответно дава неизчерпателни примери как потенциалните работодатели трябва да прилагат принципа, като посочва събирането на кои данни е допустимо при извършването на подбор на персонал. Това са данните за идентификация на кандидата (име, фамилия, дата на раждане) и данните за контакт с него (адрес, телефонен номер и електронна поща).

Допуска се събирането още на информация за образование, умения, професионален опит (придобити квалификационни степени, участия в обучения и курсове, предишни работодатели, работни позиции и длъжностни характеристики).

Разбира се, потенциалният работодател има право да обработва и всички данни, които са му били предоставени доброволно по преценка на кандидата – например данни относно професионални социални мрежи или пък снимка, предоставена по инициатива на кандидата.

Комисията обаче изрично припомня, че потенциалният работодател няма право да изисква снимки, ЕГН, банкови данни на кандидата. Забранено е още събирането на копия на лични карти, паспорти и свидетелства за управление на МПС. Част от тези данни потенциалните работодатели могат да съберат на последващ етап, едва ако кандидатът премине успешно през подбора и сключи трудов договор. Така например, вече на етап сключен договор абсолютно необходимо ще бъде служителят да представи банковата си сметка с цел изплащане на трудовото му възнаграждение. В определени случаи може да се наложи и събиране на копия на свидетелства за управление на МПС, ако длъжността го налага.

В списъка с информация, която потенциалният работодател няма право да събира, Комисията припомня, че се включват още данни относно семейно положение, деца и планове за деца, сексуална ориентация, досегашно възнаграждение, религиозни възгледи, вярвания, политически пристрастия и др. подобни на кандидата. Целта на ограничението е решението за избор на правилния кандидат да бъде основано единствено на личните и професионални качества на служителя за изпълнение на работата, а не на неотносими към работата обстоятелства.

Комисията припомня още и основните задължения на потенциалния работодател при обработването на лични данни на кандидати за работа – да осигури прозрачност относно обработването на данните (като дадат информация), както и да изтрие данните на неуспешните кандидати след изтичането на 6 месеца от края на селекцията. Този срок може да не се прилага, ако кандидатът даде съгласие за включването му в база данни с потенциални кандидати за бъдещи вакантни позиции при работодателя.

За повече информация можете да се обърнете към:

адв. Иля Комаревски, Съдружник
ilya.komarevski@tbp.bg

адв. Милеслава Богданова-Мишева, Старши правен консултант
mileslava.bogdanova@tbp.bg