ОБРАЗОВАНИЕ:

Софийски университет „Св. Климент Охридски” (Факултет по право, Магистър по право)

ЕЗИЦИ:

  • български
  • английски

ЧЛЕН:

Софийска адвокатска колегия

Виктория е съдружник в „Цветкова, Бебов и съдружници“, с основни сфери на експертиза в областта на процесуално представителство, енергийно право, дружествено и търговско право, преобразувания и придобивания, трудово право.

Виктория има повече от 14 години опит в съдебни производства пред български съдилища, включително Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, както и в процесуално представителство на клиенти пред съдебни изпълнители по изпълнителни производства.

По-специално, Виктория е осъществявала процесуално представителство на клиенти по: (i) административни съдебни дела срещу Българската агенция „Митници“, българската Комисия за финансов надзор, българската Комисия за защита на потребителите; (ii) сложни от фактологична гледна точка търговски съдебни дела; (iii) производството по банкова несъстоятелност на „Корпоративна Търговска Банка“ АД /н./, която беше четвъртата по размер банка в България преди началото на несъстоятелността; (iv) несъстоятелност на дружества; (v) трудови дела; (vi) арбитражни дела; (vii) наказателни дела.

Виктория има опит в създаването / придобиването на дружества със специална цел /SPVs/ и извършването на текуща работа, включително преговори, изготвяне на договори и други документи, необходими за съответните етапи от строителството на недвижими имоти. Предоставяла е консултантски услуги относно покупки и продажби на недвижими имоти, включително изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба, проекти на нотариални актове; консултантски услуги в случаи на нарушения на предварителните договори за покупко-продажба или покупко-продажба, както и процесуално представителство по съдебни дела, свързани с недвижими имоти.

Виктория участва в различни проекти в строителството, както и в енергетиката, включително приватизация на местна електрическа компания и ТЕЦ Варна, изпълнение на проекти за възобновяема енергия (вятърна, фотоволтаична и биомаса).

В допълнение на това, Виктория участва в изготвянето на правни анализи и правни становища относно енергийни и строителни проекти на територията на България.
Виктория е предоставяла експертни правни съвети в различни правни сфери като придобиване на финансови институции, телекомуникационни компании, промишлени предприятия; консултиране при сключване, изменение и прекратяване на търговски договори; консултации по корпоративни въпроси; консултации и разрешаване на въпроси, свързани с трудово право, включително трудови спорове, прекратяване на трудови договори, масови уволнения, дисциплинарни мерки, подготовка и консултации относно вътрешна трудова документация и процедури, разрешителни за работа, визи, гражданство и др.

Виктория предоставя правни услуги на широк спектър от клиенти и бизнеси, включително различни индустрии като банки, застрахователни компании, предприятия, работещи в енергийния бизнес, хотелиерството, софтуерните компании, компании за търговия на дребно и др.