Екипът по финансови услуги на „Цветкова, Бебов, Комаревски“ консултира Илевън Кепитъл по отношение на първото първично публично предлагане на акции (IPO) в България след 2018г.

Март 2020

Екипът по финансови услуги на „Цветкова, Бебов, Комаревски“ консултира Илевън Кепитъл по отношение на първото първично публично предлагане на акции (IPO) в България след 2018г.

Екипът по финансови услуги на „Цветкова, Бебов, Комаревски“ консултира Илевън Кепитъл във връзка с първото първично публично предлагане на акции (IPO) в България след 2018 г.

Независимо от обявената пандемия от Covid – 19 и постоянния натиск върху световните финансови пазари през последните седмици, първичното публично предлагане беше успешно пласирано с участието на деветдесет институционални и частни инвеститора, което потвърди атрактивността на инвестицията в сегмента на рисковото финансиране.    

„Цветкова, Бебов, Комаревски“ предостави на емитента цялостно правно обслужване в процеса на осъществяване на първичното публично предлагане, като съдейства на Илевън Кепитъл при съставянето на проспекта за първичното публично предлагане, процедурата по потвърждаване на проспекта от страна на Комисия за финансов надзор, както и през периода на записване на новите акции.

В резултат от успешното първично публично предлагане Илевън Кепитъл ще бъде първия емитент, извършващ дейност в сферата на рисковото финансиране, чийто акции ще бъдат допуснати до търговия на Българска фондова борса.

Екипът на „Цветкова, Бебов, Комаревски“, консултирал емитента при първичното публично предлагане, бе воден от Дамян Лешев – Управляващ мениджър и включваше като ключов експерт Петър Иванов – Правен консултант. Николай Бебов – Управляващ съдружник – бе отговарящият за проекта съдружник.