Електронният подпис – улеснение при извънредно положение

01.04.2020

В условията на извънредно положение необходимостта от електронно подписване на документи очаквано нараства– бизнесът следва да продължи да функционира и когато е управляван от дистанция, а това неминуемо изисква ежедневно подписване на документи – пълномощни, договори, заваления, декларации други.

Уредбата на електронното подписване на документи не се промени с приемането на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и приложим остава Законът за електронния документ и електронните удостоверителни услуги („ЗЕДЕУ“).

Кои са видовете електронни подписи и каква е разликата между тях?

Съгласно чл. 3 от Регламент (ЕС) № 910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния и чл. 13 от ЗЕДЕУ има три вида електронни подписи:

  1. Електронен подпис (още наричан обикновен електронен подпис) е най-простата форма за електронна идентификация, която се характеризира най-често с въвеждането на име и парола, такъв пример е електронната поща, както и подписа под един имейл, който често присъства в имейлите, изпращани от бизнеса. Този вид подпис е с по-ниско ниво на сигурност, тъй като при него не може да се гарантира непроменимостта на изявлението на неговия автор.
  2. Усъвършенстван електронен подпис  е подписът с асиметрично криптиране, при които подписващият въвежда свой „ключ“ на изявлението, което подписва, а получателят на изявлението „отключва“ изявлението, използвайки публичен „ключ“. Степента на сигурност при този подпис идва от факта, че адресатите имат т.нар. публичен „ключ“ да прочетат изявлението, но не могат да го изменят, тъй като то е заключено с частния „ключ“ на неговия автор.

    Пример за усъвършенстван електронен подпис са системите DocuSign, PandaDoc, eSign+, EverSign и други.
  3. Квалифициран електронен подпис („КЕП“) по своята същност е усъвършенстван електронен подпис, който съдържа в себе си удостоверение за авторство, което се издава от регистриран доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги.

Примери за КЕП за електронните подписи, които се издават от доставчиците на електронни удостоверителни услуги (регистрираните български доставчици могат да бъдат проверени тук: https://crc.bg/bg/rubriki/560/elektronni-udostoveritelni-uslugi). Това е електронният подпис с най-висока степен на сигурност.

Каква е правната сила на трите вида електронни подписи?

Квалифициран електронен подпис

Законът изрично предвижда, че КЕП има правната сила на саморъчен подпис, стига за подписването на съответния документ да не се изисква специална форма. Примери за такава специална форма са нотариалните актове, нотариално заверените пълномощни, изискване за саморъчно изписване на изявлението (някои видове завещания) и други.

С други думи с КЕП могат да се подписват пълномощни, за които се изисква обикновена писмена форма, декларации и заявления пред държавни органи и други документи, неизискващи специална форма на документа. 

Обикновен и усъвършенстван електронен подпис

Според закона авторът и адресатът на изявлението могат изрично да се уговорят, че обикновеният електронен подпис и усъвършенстваният електронен подпис могат да имат силата на саморъчен между страните. Такава уговорка не може да бъде направена по отношение на документи, за които законът изисква специална форма и които бяха споменати по-горе.

Именно тази изрична уговорка по между страните прави договорите подписани с DocuSign или някои от неговите конкуренти платформи валидно подписани. Този подход беше широко използван и преди извънредното положение, а в момента  се доказва като особено удобен за подписване от дистанция и придава дори по-голяма достоверност на подписаните документи, в сравнение с традиционното подписване на хартия.

За повече информация можете да се обърнете към:

адв. Иля Комаревски, Съдружник
ilya.komarevski@tbp.bg

адв. Елеонора Матеина, Старши правен консултант
eleonora.mateina@tbp.bg