Малко история

Старшите юристи в Адвокатско дружество „Цветкова, Бебов и съдружници“ (предишно наименование „Цветкова, Бебов, Комаревски“) работят заедно от 1998 г. Преди да бъде регистрирана като професионално адвокатско дружество в съответствие с действащия Закон за адвокатурата (2004 г.), практиката беше известна като „Ландуел България” ООД, а то на своя ред наследи правната практика на „ПрайсуотърхаусКупърс правни и данъчни консултанти” ООД през 2002 г.

Адвокатското дружество е вписано в Софийска адвокатска колегия и в Софийски градски съд.

Ние съзнаваме, че практикуването на адвокатската професия вече не е въпрос само на навик, рефлекс или рутина.
В 21-ви век и в рамките на Европейския съюз правото е повече от всякога предмет на непрекъснати, динамични и всеобхватни промени. Затова ние подхождаме към предоставянето на правни услуги с убедеността, че е наложително да сме информирани възможно най-рано за предстоящи промени в правната уредба, да усъвършенстваме познанията си в правото непрекъснато, да държим връзка с клиентите си и ги уведомяваме за предстоящите новости.

НАШАТА МИСИЯ

Понастоящем, дружеството има следните вътрешни групи:

 • Придобивания и преобразувания – специализирана в сделките по придобивания и преобразувания в различните индустрии;
 • Търговски сделки – специализирана в областта на търговското право, защита на личните данни и право на интелектуалната собственост;
 • Конкурентно право – специализирана в областите на антитръст (забранени споразумения и злоупотреби с доминиращо положение), концентрации, нелоялна конкуренция и държавна помощ;
 • Корпоративно право – специализирана в областта на учредяване на дружества, текущи правни услуги за дружествата и техния правен статус, чуждестранни инвестиции (включително услуги, свързани с поддържане статуса на инвестиционния проект)
 • Трудово право – специализирана в областта на индивидуалното и колективното трудово право, и преструктуриране на трудови правоотношения
 • Енергийно право – специализирана в отраслите, свързани с електроенергия, газ, нефтопреработване и производни продукти, възобновяеми енергийни източници и проектно финансиране
 • Право на финансовите услуги – специализирана в областта на банковото дело, капиталови пазари и застраховане
 • Процесуално представителство и разрешаване на спорове – специализирана в представителство на клиенти в административни, граждански и търговски спорове и арбитраж
 • Вещно и строително право – специализирана в областта на вещното право и правни анализи на недвижимо имущество, договори за строителство, проектно финансиране, концесии.
 • Фармацевтично право, Медицински изделия, храни и хранителни добавки, козметични продукти
 • Защита на личните данни – специализирана в изготвянето на правен анализ и съдействие във връзка с процесите по обработване на лични данни, включително приложение на Общия регламент относно защитата на данните.

 

Въведохме вътрешната специализация през 2005 г. и се гордеем с наличието на специализирани групи със задълбочени познания в отделните области на правото и практиката, както и с отличителни познания в определени индустрии. Същевременно отделните вътрешни групи работят заедно в множество съвместни проекти или сделки – подход, който създава синергия между отделните специализирани познания.

Специализацията също изисква постоянно обновяване на знанията и ние се стремим, не да следваме, а да предхождаме промените в законодателството, да се запознаваме с тези промени в дълбочина и да бъдем в услуга на нашите клиенти като им предоставим навременни и проактивни съобщения за такива предстоящи промени.

В допълнение към предоставяне на услуги за нашите бизнес клиенти, ние активно предоставяме безплатни правни услуги и на някои организации с нестопанска цел.