Лицензионен режим на търговията с природен газ

8.4.2021

От 1 януари 2021 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) започна да приема заявления за издаване на лицензия за търговия с природен газ. Такава ще е необходима за всички лица, които търгуват с природен газ след 30 септември 2021 г.

От 31 декември 2020 г. са в сила и правилата, които установяват необходимите документи за издаване на лицензия за търговия с природен газ. Документите са посочени в Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката и могат да бъдат обособени условно в следните групи:

Документи, доказващи изпълнението на правните критерии за получаване на лицензия

Сред тези документи са документ, удостоверяващ актуалното състояние на дружеството, няколко декларации за липсата или наличието на определени обстоятелства, правила за работа с потребителите на енергийни услуги, корпоративна информация и документ за внесена държавна такса.

Документи, доказващи изпълнението на техническите критерии за получаване на лицензия

Изпълнението на тези критерии се доказва с: документи, свидетелстващи за наличието на определени материални ресурси, вкл. информационна мрежа и софтуер за извършване на дейността; документи, удостоверяващи техническата осигуреност за сключване на сделки с природен газ; документи, доказващи наличието на квалифициран персонал и опит за извършване на дейността; данни за управленската и организационната структура на заявителя.

Документи, доказващи изпълнението на икономическите критерии за получаване на лицензия

За изпълнението на икономическите критерии свидетелстват бизнес плана (изготвен за срок до 5 години), годишните финансови отчети на заявителя и одиторския доклад към тях, ако подлежат на задължителен одит, и данни за източниците на финансиране на дейността.

Таксата за подаване на заявление за издаване на лицензия е 1000 лв.

В 7-дневен срок от подаване на заявлението Комисията разглежда представените документи и ако установи нередовности, дава указания за тяхното отстраняване. Извън това, Комисията има право да изисква допълнителна информация по всяко време в хода на производството, с цел изясняване на факти и обстоятелства от значение за издаване на конкретната лицензия.

Срокът за произнасяне на Комисията е до 3 месеца от подаване на заявлението. Този срок обаче е инструктивен и е възможно Комисията да не го спази и независимо от това да издаде лицензия, но със забавяне. Издадената при такива условия лицензия също е валидна.

В случай че Комисията не се произнесе в 3-месечния срок е налице хипотеза на мълчалив отказ, който може да се оспорва в едномесечен срок.

За повече информация можете да се обърнете към:

адв. Александър Александров, Старши правен консултант
aleksandar.aleksandrov@tbp.bg