Нови задължителни мерки за работодателите: дезинфекция и ограничаване на преките контакти

06.04.2020

Със Заповед № РД 01-219 от 02.04.2020 г. на министъра на труда и социалната политика („Заповедта“) бяха въведени нови мерки за работодателите с цел превенция на риска от разпространение на COVID-19.

До отмяната на извънредното положение работодателите следва да осигуряват подходящи условия на труд, включващи най-малко:

  • осигуряване на защитни маски и ръкавици на работещите (съобразно спецификата на дейността);
  • временно отстраняване от работа на всеки работник и служител, който не използва предоставените предпазни средства (маски, ръкавици и др.);
  • временно отстраняване от работа на всеки работник и служител с проявени грипоподобни симптоми;
  • ограничаване на преките контакти както между самите работещи, така и между тях и външни лица, а по възможност спазване на дистанция не по-малко от 1-1.5 м;
  • недопускане на територията на предприятието на работници и служители, както и на външни лица, с прояви на остри заразни заболявания;
  • задължителна дезинфекция на работните места, санитарните помещения и местата за почивка и хранене (най-малко два пъти дневно в рамките на работния ден/ работната смяна);
  • осигуряване на топла течаща вода, кърпи за еднократна употреба и дезинфектанти на работещите;
  • редовно проветряване на помещенията, вкл. дезинфекция и проветряване на превозните средства след всеки курс;
  • провеждане на извънреден инструктаж с работниците и служителите относно ограничаване разпространението на коронавируса;

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ ще контролира изпълнението на Заповедта.

Целия текст на Заповедта можете да намерите тук:

https://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/prescentur/Zapoved%2011.pdf

За повече информация можете да се обърнете към:

адв. Милеслава Богданова-Мишева, Старши правен консултант
mileslava.bogdanova@tbp.bg

адв. Мирела Христова, Правен консултант
mirela.hristova@tbp.bg