По-кратки отчетни периоди при сумираното работно време и по-малко трудов стаж за платен годишен отпуск – какво въведоха последните изменения в Кодекса на труда?

21.12.2020

Динамичната 2020 г. в самия ѝ край изпращаме с много на брой, а някои – и доста съществени – промени в Кодекса на труда, обнародвани в „Държавен вестник“ на 18 декември 2020 г. Част от тях обобщаваме по-долу:

Работно време и отпуски

От осем на четири месеца се намалява първоначално изискуемият трудов стаж, след натрупването на който служителите имат право да използват платен годишен отпуск.

Променени са и отчетните периоди при въведено сумирано изчисляване на работното време. Досега работодателите можеха да изберат период от една седмица до шест месеца. От 1 януари 2021 г. периодът може да варира между един и четири месеца. Изключение е допустимо само при наличието на колективен трудов договор в предприятието за определени браншове и отрасли.

В колективен трудов договор може да бъде договорено и полагането на до 300 часа извънреден труд на година. За предприятия без колективно договаряне максимумът остава, както и досега – 150 часа.

Изменение е въведено и в режима на полагането на нощен труд, като задължение на работодателя е да осигури безплатна храна за служителите си в нощната смяна, както и ободряващи напитки. Преди промените храната трябваше да бъде задължително топла, което изискване отпада сега.

 За обслужване нуждите на работодателите изрично е предвидена възможността работниците и служителите да сключват трудови договори за вътрешно съвместителство през определени дни от месеца. Договорът трябва да е за работа, извън основните трудови задължения на служителя, която се изпълнява извън установеното работно време по основния трудов договор.

Правомощия на работодателя

Съществена промяна е въведена по отношение на установените срокове за налагане на дисциплинарни наказания. Занапред двумесечният срок за завършване на дисциплинарното производство и налагане на дисциплинарно наказание няма да тече за времето, в което се изчакват мнението на медицинската експертиза и разрешението на инспекцията по труда.

Въведена е и легална дефиниция на понятието „системни нарушения на трудовата дисциплина“, с която се закрепва установеното от съдебната практика: три или повече нарушения на трудовата дисциплина, извършени за период от една година, като за поне едно от тях не е наложено дисциплинарно наказание и за налагането на наказание не са изтекли установените в Кодекса на труда срокове.

Макар и малка наглед, една промяна при използването на предприятия, които осигуряват временна работа, ще разреши съществен проблем при използването на временната заетост. Предприятията-ползватели вече могат да поискат командироване на изпратен при тях служител извън мястото на постоянната му работа. Това се отнася както за обикновеното командироване в страната или чужбина, така и за специалния режим на командироване в рамките на предоставяне на услуги. Командироването ще се извършва по молба на предприятието-ползвател и не може да бъде отказано от предприятието, което осигурява временна работа.

Обезщетения и санкции

Промяна в интерес на дългогодишните лоялни служители е въведена при изискванията за изплащане на обезщетението при прекратяване на трудовия договор след придобито право на пенсия (чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда). Обезщетение в размер на шестмесечното трудово възнаграждение ще се изплаща на всички служители, които са придобили трудов стаж от 10 г. през последните 20 г. на работа при работодателя или друго предприятие от неговата корпоративна група. Отпада съответно изискването за непрекъснатост на трудовия стаж при последния работодател.

Изменени са и част от текстовете на Кодекса на труда, свързани с налагането на санкции при нарушение на трудовото законодателство. Така например е намален максималният размер на имуществената санкция при повторно извършено нарушение на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, а за системно неизплащане в срок на дължимите трудови възнаграждения и обезщетения по Кодекса на труда може да бъде наложена санкция в размер от 20 000 лв. до 30 000 лв.

От кога се прилагат промените?

Всички промени са вече в законна сила. Единствено промените относно сумираното изчисляване на работното време ще започнат да се прилагат от 1 януари 2021 г.

За повече информация можете да се обърнете към:

адв. Иля Комаревски, Съдружник
ilya.komarevski@tbp.bg

адв. Милеслава Богданова-Мишева, Старши правен консултант
mileslava.bogdanova@tbp.bg