Проект за промени в документите, подавани в Търговския регистър при обявяване на годишните финансови отчети

12.02.2020

На 04.02.2020 г. Министерство на правосъдието публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел („Проекта“).

С предложения Проект и в унисон с Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26.06.2013 г. се предвижда отпадане на задължението заедно с годишния финансов отчет („ГФО“) в Търговския регистър да се подават многобройните документи, доказващи приемането на ГФО и годишния доклад за дейността (напр. покани за свикване на общо събрание, протоколи от проведени общи събрания и др.). Отпадането на това задължение важи за следните категории предприятия:

 • Микропредприятията по смисъла на чл. 19, ал. 2 от Закон за счетоводството, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя:
 1. балансова стойност на активите – 700 000 лв.;
 2. нетни приходи от продажби – 1 400 000 лв.;
 3. средна численост на персонала за отчетния период – 10 души.
 • Малките предприятия по смисъла на чл. 19, ал. 3 от Закон за счетоводството, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя:
 1. балансова стойност на активите – 8 000 000 лв.;
 2. нетни приходи от продажби – 16 000 000 лв.;
 3. средна численост на персонала за отчетния период – 50 души.
 • Средните предприятия по смисъла на чл. 19, ал. 4 от Закон за счетоводството, които не са малки предприятия и които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя:
 1. балансова стойност на активите – 38 000 000 лв.;
 2. нетни приходи от продажби – 76 000 000 лв.;
 3. средна численост на персонала за отчетния период – 250 души.

Вместо досега подаваните документи, доказващи приемането, заявителите ще представят в Търговския регистър декларация по образец. Декларацията следва да бъде подписана от законния представител на дружеството или юридическото лице с нестопанска цел, като няма изискване за нотариално удостоверяване на подписа.

За следните категории предприятия обаче остава в сила изискването за представяне на документи, удостоверяващи приемането на ГФО и годишния доклад за дейността:

 • Големите предприятия по смисъла на чл. 19, ал. 5 от Закон за счетоводството, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показателя:
 1. балансова стойност на активите – 38 000 000 лв.;
 2. нетни приходи от продажби – 76 000 000 лв.;
 3. средна численост на персонала за отчетния период – 250 души.
 • Предприятията от обществен интерес по смисъла на § 1, т. 22 от ДР на Закона за счетоводството, сред които попадат предприятия, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на регулирания пазар в държава – членка на ЕС, кредитни институции, застрахователи и др.

Според Проекта, с предвидените изменения се поставят следните цели:

 • намаляване на административната тежест и облекчаване на микро, малките и средни предприятия при окомплектоване на заявленията за обявяване на годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността;
 • намаляване на обема на проверката, която извършват длъжностните лица по регистрация при разглеждане на заявленията и съответно, тяхното по-бързо разглеждане;
 • минимизиране на изразходваните средства по обжалване на евентуални откази, постановени от длъжностните лица по регистрация в случай на пороци или пропуск от страна на заявителя да приложи един от многото документи, които се изискват към настоящия момент.

Предвидено е Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 да влезе в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“. Целта е промените да се прилагат още в тазгодишната кампания за подаване на годишни финансови отчети.

За повече информация можете да се обърнете към:

адв. Венелин Димитров, Съдружник
venelin.dimitrov@tbp.bg

адв. Мирела Христова, Правен консултант
mirela.hristova@tbp.bg

www.tbp.bg

Този материал е съставен с информационна цел и не представлява детайлен правен съвет. Ако искате да получите такъв в контекста на конкретна ситуация, ще се радваме да Ви бъдем от полза. Адвокатското дружество не отговаря за вреди от действия или бездействия, предприети само въз основа на този текст.
©TBK, 2020

pdf-download-icon

Изтеглете статията в PDF