Промени в Закона за извънредното положение относно съдебните дела

09.04.2020

На 09.04.2020 г. в Държавен вестник бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. С него се внасят значителни изменения в режима за разглеждане на съдебните дела по време на извънредното положение (за който писахме в предишната статия, публикувана на страницата ни).

Накратко, промените са следните:

 1. Разширява се кръгът на делата, по които ще текат процесуалните срокове и по време на извънредното положение. Докато в първоначалния вариант на закона, това бяха едва няколко вида наказателни дела, след промените ще текат сроковете и по следните граждански, търговски и административни дела:

 Граждански и търговски дела:

 • Може би най-висок интерес представляват:
  • делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск и за обезпечаване на доказателства;
  • искания за спиране на вписване в Търговския регистър;
 • Дела за упражняване на родителски права – само относно привременни мерки;
 • Дела по Закона за защита от домашно насилие – само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;
 • Разрешения за теглене на суми от детски влогове;
 • Искания по Закона за електронните съобщения;

Административни дела:

 • Сред делата, които представляват по-висок интерес за нашите клиенти:
  • Дела срещу предварителното изпълнение на актовете на администрацията;
  • Дела срещу определения и разпореждания на съда в рамките на административното производство;
  • Делата по няколко специални закона: Закона за обществените поръчки, Закона за концесиите, Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, Законите за държавна и общинска собственост, Изборния кодекс, оспорване на разрешения за строеж и одобрени или изменени устройствени планове по Закона за устройство на територията, дела по оспорване на актовете за установяване на публични вземания;
 • Дела за разкриване на данъчна и осигурителна тайна и за спиране на изпълнението на ревизионен акт, с който се начисляват публични задължения на гражданите и дружествата;
 • Оспорване на полицейското задържане;
 • Дела за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск и за обезпечаване на доказателства;
 • Дела срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията;
 • Делата по обжалване или протестиране на административни актове, издадени при или по повод извънредното положение;
 • Дела срещу дисциплинарни наказания на задържаните под стража;
 1. Сроковете по горните дела не започват да текат незабавно, а на гражданите се предоставя 7-дневен гратисен период, считано от обнародването на закона (до 16.04). Тоест, сроковете, които са били спрени на 13.03 се възобновяват от 17.04 (например, 14-дневен срок, от който са били изтекли десет дена към 13.03, ще изтече на 21.04);
 2. До отмяната на извънредното положение откритите съдебни заседания (по делата, които ще се разглеждат по време на извънредното положение), може да се провеждат от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие на страните и участниците в процеса;
 3. Прецизиран е текстът относно спирането на давностните срокове – с новата редакция на закона, спират да текат не само давностните срокове, с изтичането на които се погасяват задължения на гражданите (например сроковете за плащане на парични задължения), но и сроковете, с изтичането на които се придобиват права (например – придобивната давност, с изтичането на която гражданите придобиват право на собственост върху недвижими имоти);
 4. През 2020 г. лятна съдебна ваканция няма да има – тоест, за да се наваксат изпуснатите в извънредното положение месеци, дела ще се насрочват и през периода от 15 юли до 1 септември 2020 г.

Списъкът с делата, по които ще текат срокове по време на извънредното положение е по-широк от списъка с дела, съгласно решението на Висшия съдебен съвет, по които ще се провеждат заседания по време на извънредното положение. В тази връзка очакваме ВСС да постанови ново решение, с което да допълни одобрения от органа списък. Очаква се и няколко държавни органа да възобновят дейността си, начело с Комисията за защита на конкуренцията (разглеждаща жалбите срещу обществени поръчки), която поради старата редакция на закона постанови, че няма да провежда заседания до отмяна на извънредното положение.

За повече информация можете да се обърнете към:

адв. Иля Комаревски, Съдружник
Ilya.Komarevski@tbp.bg

адв. Филип Кьосев, Старши правен консултант
Philip.Kiossev@tbp.bg