ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА ЗА НАЕМАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ВЪВЕЖДА НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Януари 2019

Съществени промени претърпяха познатите до момента задължения на работодателите да наемат хора с трайни увреждания. Измененията от началото на 2019 г. въведе новият Закон за хората с увреждания.

  • Всеки работодател вече ще изготвя два отделни списъка с позиции, подходящи за хора с увреждания

За работодателите с 50 до 99 служители е въведено задължение да определят поне едно място, подходящо за заемане от служител с трайни увреждания. Ако броят на служителите при работодателя е над 100, броят места за служители с трайни увреждания се определя като 2% от средносписъчния състав.

Така въведеното изискване е в допълнение към съществуващото и понастоящем задължение на работодателя да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване (съгласно чл. 315 от Кодекса на труда). Местата за трудоустрояване се определят в размер на 4 до 10 % от общия брой на служителите в зависимост от икономическата дейност на работодателя и са отделно от определените места за служители с трайни увреждания. 

  • Отпада ежегодното през месец февруари задължително уведомяване на Агенция по заетостта за свободни работни места

Работодателят вече има задължение да уведомява Агенция по заетостта за свободни места, подходящи за служители с трайни увреждания, единствено ако не успее сам да намери подходящи за тях кандидати.

В тримесечен срок от уведомяване на Агенция по заетостта работодателят е длъжен да назначи на работа хора с увреждания, отговарящи на зададените от него изисквания. Работодателят може да използва посредничество за наемане на работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта.

  • Предвижда се възможност работодателят да се освободи от задължението си да определи места за служители с трайни увреждания

Законът за хората с увреждания допуска да не се определят специално места, подходящи за заемане от служители с трайни увреждания, при наличие на специфични фактори в работната среда на съответния работодател, възпрепятстващи наемане на хора с трайни увреждания; при липса на хора с трайни увреждания, насочени от дирекции „Бюро по труда“ или от трудови посредници; или когато работодателят прилага алтернативни мерки за заетост на хора с трайни увреждания.

Горните обстоятелства ще се удостоверяват от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, като редът и начинът, по които това ще се случва, ще бъдат допълнително уредени с Правилника по прилагане на Закона за хората с увреждания, който ще бъде приет до 31.03.2019 г.

  • Въвеждат се санкции за работодатели, които не наемат служители с трайни увреждания на определените за това свободни позиции

В случай че има свободни места, но не назначи лица с трайни увреждания в тримесечния срок от уведомяване на Агенция по заетостта, работодателят дължи ежемесечна компенсационна вноска в размер на 30 % от минималната работа заплата за страна за всяко незаето работно място за човек с трайни увреждания. Понастоящем това означава компенсационна вноска в размер на 168 лв. месечно за всяка свободна позиция.

На работодател, който не изплаща съответните компенсационни вноски, ще се налага имуществена санкция в размер от 2 000 до 5 000 лева за първо нарушение и в двоен размер – при повторно.

За повече информация можете да се обърнете към:

адв. Иля Комаревски, съдружник
Ilya.Komarevski@tbp.bg

адв. Милеслава Богданова-Мишева, старши правен консултант
Mileslava.Bogdanova@tbp.bg

Изтеглете статията в PDF