Промяна в сроковете на производствата пред Патентно ведомство и Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз

30.03.2020

I. Производства пред Патентно ведомство:

Съгласно чл. 3, т. 2 и 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение („ЗМДВИП“) (обн. ДВ бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.), за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат:

  • давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти;
  • сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства.

В тази връзка, за посочения по-горе срок (от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение) спират да текат и сроковете по отношение на процедурите пред Патентното ведомство за обектите по индустриална собственост.

Важно е да се отбележи, че всички регистрации на марки, полезни модели и промишлени дизайни, патенти, сертификати за допълнителна закрила и сертификати за нов сорт/порода, чийто срок на действие изтича по време на извънредното положение, се продължават с 1 месец от отмяната му, съгласно чл. 4, т. 2 от ЗМДВИП.

Със Заповед № 264 от 10.03.2020 г. на председателя на Патентно ведомство и с цел ограничаване разпространението на коронавируса е ограничен достъпът до сградата на ведомството, а справки и информация за услугите и дължимите държавни такси, вкл. и входящи номера, ще се дават само по телефон. Преустановява се и предоставянето на достъп до досиетата на обектите на индустриална собственост.

Следващия брой на Официалния бюлетин ще бъде публикуван на 15 април 2020 г.

II. Производства пред Службата на ЕС за интелектуална собственост (“СЕСИС/EUIPO”):

С Решение № EX-20-3 на Изпълнителния директор на СЕСИС от 16.03.2020 г. всички срокове пред СЕСИС, изтичащи в периода от 9 март 2020 г. до 30 април 2020 г. включително, се удължават до 1 май 2020 г. За да внесе яснота относно израза „всички срокове“, СЕСИС публикува допълнителни пояснения за потребителите.

(i) Кои срокове се удължават?

  • всички срокове, определени от която и да е инстанция на СЕСИС във всяко едно производство пред СЕСИС, вкл. пред Апелативните състави на Службата;
  • срокове, наложени директно от Регламента относно марката на ЕС, Регламент относно промишления дизайн на ЕС и др.;
  • срокове, произтичащи от Парижката конвенция и други международни договори.

Посочени са конкретни примери за срокове, които се удължават – срок за плащане на такса за регистрация на марка, право на приоритет, срок за подаване на опозиция, искане за подновяване на регистрация и др.

СЕСИС няма да информира индивидуално потребителите, които ще бъдат засегнати от удължаването на сроковете.

За повече информация можете да се обърнете към:

адв. Иля Комаревски, Съдружник
ilya.komarevski@tbp.bg

адв. Мирела Христова, Правен консултант
mirela.hristova@tbp.bg