Работа от вкъщи по време на извънредно положение – какво може работодателят и какво не?

25.03.2020

След като на 23.03.2020 г. с Указ №71 на Президента на Републиката беше обнародван новият Закон за действие по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., за работодателите възникнаха редица въпроси. Един от най-често срещаните случаи е въвеждането на работа от разстояние.

Какви права и задължения има работодателят в условията на този сравнително нов за страната ни метод на полагане на труд?

Задължително ли е за работодателя въвеждането на работа от разстояние?

Отговорът е „НЕ“ – чл. 7 от закона създава една правна възможност, а не задължение за работодателя. Може да се окаже такова само в някои изключителни случаи, когато оценката на риска (виж повече по темата тук) изключва работата от обичайното работно място. Тази възможност се реализира едностранно от работодателя или органа по назначаване, със заповед, без да е необходимо съгласието на служителя.

Кога е „невъзможно“ въвеждането на работа от разстояние?

Въвеждането на дистанционна работа е невъзможно, когато самият характер на трудовата дейност не го позволява. Ако обаче осъществяваният труд е свързан с провеждане на разговори с клиенти, изготвяне на преводи, счетоводно обслужване, предоставяне на статистически данни, дори обучение на ученици и студенти и др., тогава дистанционната работа е напълно възможна. В други случаи обаче, когато физическото присъствие на служителя в помещенията на работодателя е неразделна част от изпълнението на трудовите задължения, такава няма как да бъде въведена – например, при осъществяване на куриерски услуги, работа като касиер в хранителен магазин и т.н. Тогава обаче работодателят е длъжен да спази всички санитарни изисквания, за да осигури безопасни и здравословни условия на труд. Иначе казано: дали е възможно или не въвеждането на работа от разстояние не бива да зависи от преценката на работодателя, а от оценката на риска и от обективния характер на работата.

Можем ли да въведем дистанционна работа само за част от служителите?

По-скоро ДА, предвид отговорите на въпросите по-горе. Ако всички служители на работодателя осъществяват еднаква или сходна дейност и след оценката на риска работата от разстояние се окаже препоръчителна, работодателят ще следва да я въведе по отношение на всички. Доколкото работодателят няма право на субективна преценка, той трябва да използва обективни и недискриминационни критерии – т.е. такива, които единствено държат сметка за риска на работното място и характера на работата. И още нещо: работодателят не може да не приложи работа от разстояние, като се позове само на причини, дължащи се на него, като например невъзможност да осигури необходимите технически ресурси за част от служителите, ефективен контрол върху изпълнението и т.н. 

Подлежи ли работодателят на санкция, ако не спазва тези изисквания?

До приемането на закона препоръките за работа от разстояние бяха описани в заповед на министъра на здравеопазването и имаха по-скоро незадължителен характер. След издигането им до законови норми обаче и предвид безусловните задължения на работодателя за оценка на риска на работното място и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, е възможно налагането на принудителни административни мерки от специализирани държавни органи като Инспекцията по труда, извършване на проверки от Районните здравни инспекции по сигнали от служители, а дори и сезиране на Комисията за защита от дискриминация със съответните последствия за работодателя.

И вместо заключение: Действително въвеждането на работа от разстояние в условията на пандемия и предписания за социална изолация е само една правна възможност за работодателя. Тази възможност обаче ще бъде упражнена законосъобразно само при прилагане на обективни критерии, избягване на всякаква дискриминация на отделни категории работници и служители и стриктно съблюдаване на оценката на риска на работното място.  

Адв. Иля Комаревски, Съдружник
Ilya.komarevski@tbp.bg

Любомир Кючуков, Правен консултант
Lyubomir.kyuchukov@tbp.bg