Работодателите могат да изискват от служителите задължително тестване за установяване на заразени или преносители на COVID-19

27.07.2020

Рискът от претърпяване на икономически загуби от работодателя и възможността за по-голямо взривно разпространение на заразата от COVID-19 – това са основните аргументи, които според Комисия за защита на личните данни („КЗЛД“) могат да използват работодателите, за да обосноват нуждата от задължително тестване за служителите си.

За пръв път в свое становище КЗЛД изследва задълженията на работодателите в контекста на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд с оглед увеличаващото се разпространение на коронавирус инфекцията. КЗЛД приема, че въвеждането на задължително тестване на служителите може да се обоснове с легитимния интерес на работодателите, желаещи да ограничат разпространението на заболяването, което би довело до икономически загуби и проблеми в организацията на работния процес (включително риск относно възможността за осигуряване на неговата непрекъсваемост).

Становището на КЗЛД обаче не е универсален отговор за всеки работодател, който желае да въведе задължително тестване за служителите си. Работодателите, желаещи да провеждат задължителни изследвания за установяване на заразяване с COVID-19, трябва да изготвят балансиращ тест за наличието на легитимен интерес. Именно въз основа на този документ работодателите ще имат възможността да докажат, че техните икономически интереси се ползват с преимущество пред интересите и основните права и свободи на изследваните работници и служители.

Едва след безспорното установяване на легитимния му интерес, работодателят може да изиска със задължителна заповед служителите да преминат тестване в лицензирана лаборатория от медицински специалисти. Въведеното от КЗЛД изискване изследването да се извърши от компетентни здравни власти, обвързани със задължение за професионална тайна, е с цел гарантиране правата и интересите на служителите. На практика то изключва възможността работодателите да въведат задължително тестване на служителите, проведено при самия работодател – например, посредством използването на бързи тестове на място от представители на работодателя.

На етап извършване на тестовете и получаване на резултатите от избраната лицензирана лаборатория работодателят няма правото да изисква и получава резултатите от медицинските изследвания, дори в случаите, в които заплаща разходите, свързани с тях.

Работодателят ще има право да обработва чувствителни лични данни за служителите си – информация относно здравословното им състояние – само при наличие на законово задължение за това. Този момент би настъпил, ако евентуално някой от изследваните служители даде положителна проба в резултат на направения тест и представи болничен лист, за да удостовери, че се е лекувал от COVID-19.

Становището на КЗЛД е мотивирано въз основа на общото съществуващо за работодателите задължение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съобразно изискванията на българското трудово законодателство – Кодекса на труда и Закона за здравословните и безопасни условия на труд. Поради тази причина то ще запази своята актуалност и след отмяна на извънредната епидемиологична обстановка в страната, доколкото работодателите успяват и след това да обосновават наличието на легитимен интерес за масовото тестване на служителите си.  

За повече информация можете да се обърнете към:

адв. Иля Комаревски, Съдружник
ilya.komarevski@tbp.bg

адв. Милеслава Богданова-Мишева, Старши правен консултант
mileslava.bogdanova@tbp.bg