Работодателите сами решават дали да уведомят Агенция по заетостта за свободни работни места за хора с трайни увреждания

Юни 2019

С приемането през месец януари 2019 г. на новия Закон за хората с увреждания („ЗХУ“) съществено бяха изменени и задълженията на работодателите. Можете да си припомните нашето обобщение на промените тук. С приемането на Правилника за прилагане на ЗХУ бяха конкретизирани задълженията на работодателите относно заетостта на лица с трайни увреждания, като някои често задавани въпроси получиха своите отговори:

  • Всеки работодател ли е длъжен да наеме служители с трайни увреждания?

Не. Задължението се прилага само за работодатели, които имат поне 50 служители. Ако служителите са под този минимален праг, работодателят няма задължение да покрие квота от лица с трайни увреждания, които да наеме на трудов договор. Разбира се, работодателите може доброволно да наемат такива служители.

  • Може ли работодател с 50 и повече служители да се освободи от задължението си да наеме служители с трайни увреждания?

Да, ако работодателят може да докаже, че е налице една от следните две хипотези:

  • работната среда в при работодателя не позволява наемане на хора с трайни увреждания;
  • няма лица с трайни увреждания, които да могат да бъдат назначени на работа при работодателя.
  • Как работодателят доказва, че има наличие на специфични фактори в работната среда, които го освобождават от задължението да наеме на работа хора с трайни увреждания?

Всеки работодател, който желае да се възползва от това изключение по ЗХУ, трябва да изготви заедно със службата си по трудова медицина писмена обосновка за наличието на специфични фактори в работната среда. Обосновката трябва да доказва защо съответните фактори в средата са пречка за наемането на служители с трайни увреждания. Изготвянето на обосновката не следва да бъде формално, доколкото в правомощията на Главна инспекция по труда е предвидено при проверка да анализира обосновката и да прецени наличието или липсата на съответните фактори, описани в нея.

  • Как работодателят доказва, че няма подходящи лица с трайни увреждания, които да наеме на работа?

Работодателите могат да използват всички налични канали за намиране на персонал, за да запълнят свободните места в квотата си за наемане на хора с трайни увреждания, включително регистрирани дружества, осигуряващи посредническа дейност по наемане на работа и Агенция по заетостта.

При евентуална проверка от Главна инспекция по труда работодателят трябва да предостави удостоверение за използваните услуги на трудов посредник с информация за броя на заявените, съответно назначените и незаети работни места, заедно с мотиви относно причината за незаемането им. Инспекция по труда служебно събира информация от Агенция по заетостта дали работодателят е използвал посредническите й услуги.

  • Има ли задължение работодателят да изпраща уведомления до Агенция по заетостта за свободните работни места, които могат да бъдат заети от хора с трайни увреждания?

Не. Работодателят може да поиска по своя собствена преценка съдействието на териториалното звено на Агенция по заетостта, ако желае Агенцията да съдейства в намирането на подходящи кандидати. Искането за посредничество от Агенцията се прави в писмена форма по образец ежегодно до 31 март. По изключение през тази година срокът за подаване на искания за съдействия е 2 юли 2019 г.

Все пак обаче посредничеството на Агенция по заетостта е един от възможните канали да се намерят подходящи кандидати, така че работодателите могат да използват и тази опция, особено за да докажат, че няма лица с трайни увреждания, които да назначат, и съответно да се освободят от задължението си по ЗХУ.

  • Ако работодателят няма основание да се освободи от задължението си да наеме служители с трайни увреждания, какви са възможните алтернативни мерки, които може да приложи вместо наемането на служители с трайни увреждания?

Като алтернативна мярка работодателят може да установи търговски отношения директно с хора с увреждания, със специализирани предприятия на хора с увреждания или със социални предприятия, които имат за служители определен процент хора с увреждания.

Задължително изискване е работодателят да закупува стоки или да се възползва от услуги на такива предприятия на месечна стойност в минимален размер от поне две минимални работни заплати за страната. Тази минимална стойност се прилага за всяко едно незаето място за служител с трайни увреждания при работодателя.

  • Освобождава ли се работодател, прилагащ алтернативни мерки, от задължението си да наеме служители с трайни увреждания?

Да. Докато и доколкото работодателят закупува стоки или използва услуги в установения минимален размер, работодателят няма задължение да наеме на трудов договор служители с трайни увреждания.

  • Освобождава ли се работодател, заплащащ компенсационни вноски, от задължението си да наеме служители с трайни увреждания?

Не. Компенсационната вноска се дължи от работодатели, които не са освободени от задължението си да наемат служители с трайни увреждания и не използват предвидените алтернативни мерки. Компенсационната вноска е в размер на 30% от минималната работна заплата и се заплаща като месечна санкция за работодателя заради това, че не изпълнява задълженията си по ЗХУ.

За повече информация можете да се обърнете към:

адв. Иля Комаревски, Съдружник
Ilya.Komarevski@tbp.bg

адв. Милеслава Богданова-Мишева, Старши правен консултант
Mileslava.Bogdanova@tbp.bg

Този материал е съставен с информационна цел и не представлява детайлен правен съвет. Ако искате да получите такъв в контекста на конкретна ситуация, ще се радваме да Ви бъдем от полза. Адвокатското дружество не отговаря за вреди от действия или бездействия, предприети само въз основа на този текст.

©TBK, 2019

Изтеглете статията в PDF