Работодателите са длъжни да обновят оценките на риска на работните места относно разпространението на COVID-19

18.03.2020

Във време на въведено извънредно положение в страната с оглед овладяването на разпространението на COVID-19 един от основните въпроси, който си задават всички работодатели се оказа дали спецификите и възможностите на трудовата им дейност позволяват въвеждане на дистанционна форма на работа или не. Съответно, доколко опасно е работниците и служителите, работещи „на терен“ да продължат да извършват трудовите си функции при риск от заразяване.

Критерии в тази посока не бяха предоставени от компетентните органи в България в борбата срещу COVID-19. Така за работодателите, отговорни за здравето и живота на своите служители, остава да решат кога е безопасно да продължат дейността си, като изискват от служителите си да работят в помещенията на работодателя, и кога е по-правилно да преустановят временно дейността си, понасяйки икономическата тежест на такова решение.

Решението си работодателите следва да вземат след допълване на оценката на риска по работните места от разпространението на COVID-19 и след разписване на технически и организационни мерки за минимизирането на риска от заразяване. Оценката се актуализира с експертното съдействие на службите по трудова медицина, която предоставя и предложения за приемане на конкретни мерки, а работодателите носят отговорност за прилагането и изпълнението на предвидените мерки.

При допълването на оценката на риска работодателите следва да съобразят и указанията на Главния държавен инспектор, изпратени до работодателските организации и съдържащи противоепидемични мерки с цел предотвратяване разпространението на COVID-19 сред работници и служители.

Сред организационните мерки, които работодателите следва да предвидят в обновените си оценки на риска са:

  • Оценяването на риска от потенциална разпространение на зараза при работодателя – колко вероятно е работниците и служителите да бъдат изложени на риск от заразяване с COVID-19 с оглед характера на дейността. Тук трябва да се отговори на въпроси, като: осъществяват ли служителите директен контакт с трети лица или не, работните места на служителите достатъчно отдалечени ли са едно друго (поне на 1 – 1,5 метра), има ли струпване на много служители в едно помещение (тип офис „open space”);
  • Провеждане на извънреден инструктаж на работниците и служителите, за да бъдат информирани за потенциалния риск от зараза и мерките, предприети от работодателя за ограничаването ѝ;
  • Въвеждане на ред за по-често почистване (включително дезинфектиране) на работните помещения и предоставяне на по-чести физиологични почивки на работниците и служителите за лична хигиена;
  • Създаване на процедура за уведомяване на работниците и служителите при установен случай на заразен при работодателя;
  • Създаване на процедура за действие, ако се установи, че е осъществен контакт между работниците и служителите и лице, което е доказан вирусоносител.

Като технически мерки в допълнената оценка на риска работодателите могат да включат:

  • Осигуряване на дезинфектанти и измиващи препарати за ползване от работниците и служителите;
  • Осигуряване на лични предпазни средства – маски, ръкавици и други с оглед дейността на засегнатите работници и служители;
  • Осигуряване на специални контейнери за изхвърляне на използваните от работниците и служителите лични предпазни средства.

Допълването на оценката на риска се извършва със заповед на работодателя след извършените консултации със службите по трудова медицина.

За повече информация можете да се обърнете към:

адв. Иля Комаревски, съдружник
Ilya.Komarevski@tbp.bg

адв. Милеслава Богданова-Мишева, старши правен консултант
Mileslava.Bogdanova@tbp.bg