Съдебните и изпълнителни дела спират за времето на извънредното положение

25.03.2020

За разлика от изпълнителната и законодателната власт, които по време на извънредното положение ще работят на пълни обороти, животът в съдебните зали спира. Единственото изключение са някои наказателни и неотложни граждански дела, които все пак ще бъдат разглеждани, но при закрити врата, при силно ограничение на принципа на публичността.

След известен период на неяснота, Народното събрание и органът, който организира дейността на съдилищата – съдебната колегия на Висшия съдебен съвет („ВСС“), приеха правилата, които уреждат каква ще е съдбата на съдебните производства и производствата пред съдебните изпълнители по време на извънредното положение.

Съдебната колегия на ВСС прие решение, с което през периода от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г. се преустановява разглеждането на всички наказателни, граждански и административни дела, с определени изключения, сред които:

  • Граждански и търговски дела: Дела за упражняване на родителски права само относно привременни мерки; дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита; разрешения за теглене на суми от детски влогове; делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск и за обезпечаване на доказателства;
  • Административни дела: Дела срещу предварителното изпълнение на актовете на администрацията, за разкриване на данъчна и осигурителна тайна и за спиране на изпълнението на ревизионен акт, с който се начисляват публични задължения на гражданите и дружествата, оспорване на полицейското задържане, както и дела за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск и за обезпечаване на доказателства. С допълнителна заповед от 01.04.2020 г., към този списък са добавени и делата срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията.

Правят впечатление някои разлики спрямо делата, които по силата на закона се разглеждат и по време на съдебната ваканция през лятото. Най-значимият „отсъстващ“ са делата по несъстоятелност, които несъмнено представляват основния процент от делата, които обикновено се гледат през съдебната ваканция. По време на извънредното положение, делата по несъстоятелност ще останат спрени.

Разглеждането на всички останали дела спира по време на обявените мерки, като насрочените през този период открити съдебни заседания следва да бъдат отложени за след 13.04.2020 г. (при удължаване на извънредното положение ВСС ще се произнесе допълнително), но преди началото на съдебната ваканция – 15.07.2020 г.

Нови дела не се образуват, освен спешните дела, описани по-горе.

Всяка комуникация между гражданите/дружествата и съда вече ще се извършва по телефона или имейл. А до сградите на съдилищата ще бъдат допускани единствено страни по спешните дела, които ще продължат да се разглеждат.

Междувременно бе обнародван Законът за мерките през извънредното положение. Същият съдържа множество епидемиологични, икономически и други мерки, но по-специално, по отношение на съдебните и изпълнителните производства се прие следното:

– По време на извънредното положение спират да текат всички срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства (с изключение на спешните производства, описани по-горе, разглеждането на които продължава). Тоест, ако например имате срок да представите доказателства пред съда или пък да подадете жалба срещу решение на съда или запор от съдебен изпълнител, срокът ще изтече едва след отмяна на извънредното положение;

– Спират да текат давностните срокове за упражняване на правата на гражданите. Това са сроковете, които ако не бъдат спазени, гражданинът или дружеството губи правото да потърси защита на вземането си от съда (3 години за периодичните вземания като наеми, битови сметки, заплати, лихви и 5 години за всички други). Тази добавка в Закона, предложена на второ четене е много важна, тъй като в противен случай, гражданите щяха да бъдат длъжни да подават искови молби до съда (поставяйки в риск здравето си, за да запазят вземанията си, без всъщност съдът да разгледа молбите им до прекратяване на извънредното положение);

– Удължават се с един месец от отмяната на извънредното положение всички други срокове, определени в закон, свързани с упражняване на права на гражданите. Например – сроковете за обжалване на актовете на административните органи.

– Спират се всички обявени публични продани и въвеждането във владение на купувачите, забранява се налагането на запори на банкови сметки, заплати и пенсии на гражданите, както и описи на движими и недвижими вещи на гражданите (с малки изключения).

Тъй като законът влиза в сила от 13 март 2020 г., гражданите не бива да се притесняват за срокове, които са изтекли в периода от обявяването на извънредното положение до приемането и обнародването на закона – тези срокове се възстановяват по силата на закона с обратна сила.

От разгледаните по-горе текстове, единствено ограниченията по отношение на изпълнителното производство влизат в сила след обнародване на закона. Така че наложените в периода от 13 март до 23 март запори са законосъобразни и запазват действието си. Разбира се, тъй като ситуацията е динамична, всички описани по-горе мерки подлежат на допълване или промяна. Следете интернет страницата ни за допълнителни новини и анализи!

За повече информация можете да се обърнете към:

адв. Филип Кьосев, Старши правен консултант
Philip.Kiossev@tbp.bg