Удължаване на сроковете за обявяване на годишните финансови отчети и декларациите за липса на дейност

24.03.2020

С повторно приетия и обнародван на 24.03.2020 г. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение („Закон за извънредното положение“) се удължават сроковете в Закона за счетоводството за публикуване на годишните финансови отчети и декларациите за липса на дейност през 2020 г.

  1. Удължаване на сроковете за обявяване на годишните финансови отчети:

Срокът за публикуване на годишните финансови отчети („ГФО“) в Търговския регистър е удължен до 30 септември 2020 г. Предвидената отсрочка е в размер на три месеца, като досега предприятията и юридическите лица с нестопанска цел трябваше да обявят своите ГФО до 30 юни 2020 г.

Важна промяна има и при съставянето на ГФО за 2019 г. Законът за извънредното положение въведе, че подписите по чл. 25, ал. 2 и 4 от Закона за счетоводството (тези на ръководителя на предприятието, съставителя на финансовите отчети или на лицата, извършили независимия финансов одит), могат да бъдат заменени с електронни подписи.

В случаите, когато финансовите отчети подлежат на независим финансов одит и ако всички подписи върху ГФО и одиторския доклад бъдат електронни, няма да се изисква полагането на професионалния печат на регистрирания одитор. В този случай върху ГФО и одиторския доклад следва да се впише единствено регистрационния номер на съответния одитор.

  1. Удължаване на срока за публикуване на декларациите за липса на дейност:

Съгласно чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закон за счетоводството, всички предприятия, които не са осъществявали стопанска дейност през предходната отчетна година (01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.), следва да декларират това обстоятелство пред Търговския регистър. Това става с декларация по образец, утвърден със заповед на министъра на финансите. Досега крайният срок за подаване на декларацията беше 31 март тази година.

С § 33 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за извънредното положение, обаче, срокът за подаване на декларациите за липса на дейност е удължен с три месеца до 30 юни 2020 г.

За повече информация можете да се обърнете към:

адв. Димитър Грозданов, Старши правен консултант
dimitar.grozdanov@tbp.bg

адв. Мирела Христова, Правен консултант
mirela.hristova@tbp.bg