Финансовата подкрепа от държавата за запазване на работни места продължава – какво промени новото постановление за Мярката 60/40?

08.07.2020

С поредното удължаване на извънредната епидемична обстановка в България, този път до 31 юли 2020 г., актуален продължава да е въпросът за затрудненията, които изпитват работодателите заради редуциране на своята дейност и приходи, причинено от разпространението на COVID-19. Правителството заяви позиция, че за момента се преустановява временното затваряне на бизнеси със заповед на Министъра на здравеопазването като мярка срещу разпространението на заразата. Въпреки това обаче все по-често водещите новини са за работодатели, които регистрират голям брой заразени служители, поради което предприятия се затварят временно за дезинфекция и се намалява производственият им капацитет. Остава и проблемът с потребителите, които все още не могат да се върнат към ритъма на живот от преди месец март, което съответно се отразява на финансовите резултати в сферите на предлагането на потребителски стоки и услуги.

            На този фон съвсем очаквано Министерският съвет взе решение за продължаване прилагането на Мярката 60/40, с която държавата ще продължи да компенсира разходи за заплати и осигуровки на работодателите с цел запазване на работните места на работниците и служителите.

Актуализирани изисквания за кандидатстване по мярката са уредени в Постановление № 151, което беше обнародвано в „Държавен вестник“ на 7 юли 2020 г. („Постановлението“) и покрива периода от 1 юли до 30 септември 2020 г.  

            Постановлението разширява кръга на служителите, за които на работодателите може да бъде предоставена финансова помощ. Към служителите в престой и служителите, за които е установено непълно работно време, са добавени още служителите, които ползват отпуск поради обявената извънредна епидемична обстановка (на основание чл. 173а от Кодекса на труда), служителите, на които е запазена заетостта след подадено от работодателя уведомление за извършване на масови уволнения,както и всички служители, осигурени в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“.

            Постановлението въвежда доказване на намаляване на приходите от продажби като задължително условие за кандидатстване по мярката. Това намаляване трябва да бъде с поне 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаването на заявлението за изплащане на средства, спрямо същия период на предходната календарна година. Така при подадено заявление през месец юли 2020 г. спадът в продажбите трябва да бъде доказан при сравнение на резултатите от месец юни 2020 г. – месец юни 2019 г.

Останалите изисквания към работодателите остават непроменени запазване заетостта на служителите за период, равен на периода, за който е получавана финансова подкрепа; забрана за прекратяване на трудови договори на определени основания от страна на работодателя и т. н.

            Непроменен остава и размерът на финансовата помощ, която ще се изплаща на работодателите – 60 процента от размера на дължимия осигурителен доход и осигурителни вноски за сметка на работодателя. Съгласно Постановлението изчислението се извършва на база осигурителния доход на служителя за месец май 2020 г. Остава задължението за работодателя да изплаща този осигурителен доход на служителите, за които получава финансова подкрепа, за целия период, в който получава средства по Постановлението.

            Кандидатстването за подпомагане по тази мярка ще продължи да се извършва в Бюрата по труда с одобрен образец на заявление, а информацията за одобрените работодатели и изплатените им суми отново ще бъде оповестявана публично в базата данни на Националния осигурителен институт.

За повече информация можете да се обърнете към:

адв. Иля Комаревски, Съдружник
Ilya.Komarevski@tbp.bg

адв. Милеслава Богданова-Мишева, старши правен консултант
Mileslava.Bogdanova@tbp.bg