Компенсиране с премии на производителите на електрическа енергия от ВЕИ

На 8 май 2018 г. бяха обнародвани съществени промени в Закона за енергетиката (ЗЕ), които засягат производителите на електрическа енергия (ел. енергия) от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).