Лечебните заведения и възложителите на клинични изследвания – съвместни администратори на лични данни

Комисия за защита на личните данни („КЗЛД“) излезе със становище относно обработването на лични данни за целите на провеждане на клинични изпитвания (достъпно тук).