Промени в Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация

С новия Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, обнародван в ДВ, брой 60, от дата 30.07.2019 г., в сила от 30.07.2019 г. („Новият правилник“) бе отменен досега действащият Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, обнародван в ДВ, брой 11 от 10.02.2009 г., в сила от 10.02.2009 г. („Отмененият правилник“).