Нов проект за промени в Наредба №10 от 2009 г.

На 06.01.2020 г., Министерството на здравеопазването („МЗ“) публикува за обществено обсъждане до 20.01.2020 г. проект за промени в Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК („Наредба № 10“).