Проект за промени в документите, подавани в Търговския регистър при обявяване на годишните финансови отчети

На 04.02.2020 г. Министерство на правосъдието публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел („Проекта“).