COVID-19 – Извънредно положение и непреодолима сила

Обявеното извънредно положение в България на 13.03.2020 г. разшири допълнително кръга от въпроси, които стоят пред бизнеса като следствие от панденмията от COVID-19. Наложените мащабни изолации, ограничения при пътуване и мерки за социално дистанциране вероятно ще доведат, както до очакван спад в разходите за потребление, така и до затрудняване или невъзможност за предприятията да изпълнят задълженията си по вече сключени договори със следващите от това негативи като лихви, неустойки и възможност на насрещната страна да прекрати договора предварително.