Промяна в сроковете на производствата пред Патентно ведомство и Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз

Съгласно чл. 3, т. 2 и 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение („ЗМДВИП“) (обн. ДВ бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.), за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат: