Работодателите нямат право да разкриват самоличността на служители с установен COVID-19, не могат да питат за здравен статус на служители при работа от вкъщи

Работният колектив трябва да бъде уведомен, ако е бил в контакт със служител с установен по категоричен начин COVID-19, но самоличността на заразения служител трябва да бъде запазена в тайна. Противното би поставило работодателя в нарушение на Общият регламент относно защитата на данните, счита Комисия за защита на личните данни („КЗЛД“), защото ще представлява неправомерно обработване на медицинска информация.

Работодателите могат да изискват от служителите задължително тестване за установяване на заразени или преносители на COVID-19

Рискът от претърпяване на икономически загуби от работодателя и възможността за по-голямо взривно разпространение на заразата от COVID-19 – това са основните аргументи, които според Комисия за защита на личните данни („КЗЛД“) могат да използват работодателите, за да обосноват нуждата от задължително тестване за служителите си.

Финансовата подкрепа от държавата за запазване на работни места продължава – какво промени новото постановление за Мярката 60/40?

С поредното удължаване на извънредната епидемична обстановка в България, този път до 31 юли 2020 г., актуален продължава да е въпросът за затрудненията, които изпитват работодателите заради редуциране на своята дейност и приходи, причинено от разпространението на COVID-19.

Какви са правилата при новата извънредна епидемична ситуация в България?

От днес България вече не е в извънредно положение, но в извънредна епидемична обстановка („ИЕО“). Двете положения се различават в правното си значение, но практически разлика в наложените мерки няма. Новата ИЕО е в сила до 14 юни 2020г.

Промени в Закона за извънредното положение относно съдебните дела

На 09.04.2020 г. в Държавен вестник бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. С него се внасят значителни изменения в режима за разглеждане на съдебните дела по време на извънредното положение (за който писахме в предишната статия, публикувана на страницата ни).

Нови задължителни мерки за работодателите: дезинфекция и ограничаване на преките контакти

Със Заповед № РД 01-219 от 02.04.2020 г. на министъра на труда и социалната политика („Заповедта“) бяха въведени нови мерки за работодателите с цел превенция на риска от разпространение на COVID-19.

Европейският банков орган публикува насоки за въвеждането на кредитни ваканции и третирането на ефектите от тях

Късно в четвъртък (02.04.2020 г.) Европейският банков орган (ЕБО) публикува своите Насоки относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити във връзка с COVID-19 (Насоките). Насоките, чието изготвяне беше обявено от ЕБО още на 25.03.2020 г., имат за цел да създадат еднакви условия за прилагането на мораториуми по изплащането на кредитни задължения в рамките на Европейския съюз.

Новости във фармацевтичното законодателство във връзка с епидемията от COVID-19

Бързо разрасналата се в Европа и България епидемия от COVID-19, както и обявените във връзка с нея епидемиологични мерки и извънредно положение станаха причина за разнообразни промени във фармацевтичното законодателство от спешно естество.

Електронният подпис – улеснение при извънредно положение

В условията на извънредно положение необходимостта от електронно подписване на документи очаквано нараства– бизнесът следва да продължи да функционира и когато е управляван от дистанция, а това неминуемо изисква ежедневно подписване на документи – пълномощни, договори, заваления, декларации други.

Промяна в сроковете на производствата пред Патентно ведомство и Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз

Съгласно чл. 3, т. 2 и 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение („ЗМДВИП“) (обн. ДВ бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.), за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат:

Възможни действия на БНБ във връзка с пандемията от COVID-19

В последните седмици пандемията от COVID-19 доведе до невиждани от над 10 години сътресения на световните финансови пазари. Докато за момента реалната икономика носи основната тежест на удара, централните банки и правителства по целия свят предприемат спешни мерки, за да гарантират ликвидност в държавните икономики, да осигурят достъп до финансиране за малкия и среден бизнес и да предотвратят „заразяване“ на финансовия сектор.[1]