Промяна на изискванията към маркировката за рециклиране върху опаковки на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

С изменението на Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки с ДВ, бр. 2 от 08.01.2021 г., бяха направени изменения и допълнения в нормативните актове в областта на управление на отпадъците, в т.ч. и корекция на символа на маркировката по Приложение №3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки („НООО“), а именно на маркировка за рециклиране (the triangle logo).

Свободното движение на данни между ЕС и Обединеното кралство вече е гарантирано

След Брекзит Обединеното кралство стана трета държава съгласно Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). В резултат на това прехвърляния на лични данни от ЕС към Обединеното кралство са разрешени само ако нивото на защита на данните в Обединеното кралство е еквивалентно на това в ЕС.

Лицензионен режим на търговията с природен газ

От 1 януари 2021 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) започна да приема заявления за издаване на лицензия за търговия с природен газ. Такава ще е необходима за всички лица, които търгуват с природен газ след 30 септември 2021 г.

Без снимки и информация за семейно положение – какви лични данни могат да събират потенциалните работодатели от кандидатите за работа?

Потенциалните работодатели могат да събират лични данни от кандидати за работа само доколкото тези данни са абсолютно необходими за нормалното извършване на подбора.

По-кратки отчетни периоди при сумираното работно време и по-малко трудов стаж за платен годишен отпуск – какво въведоха последните изменения в Кодекса на труда?

Динамичната 2020 г. в самия ѝ край изпращаме с много на брой, а някои – и доста съществени – промени в Кодекса на труда, обнародвани в „Държавен вестник“ на 18 декември 2020 г. Част от тях обобщаваме по-долу:

Щитът за личните данни в отношенията между Европейския съюз и Съединените щати е невалиден – а сега накъде с трансферите на лични данни към САЩ?

Далеч от проблемите, свързани с разпространението на COVID-19, в разгара на лятото, Съдът на Европейския съюз постанови ново решение, с което за втори път в рамките на последните няколко години постави на изпитание трансферите на лични данни през Океана.

Членството в ERM II и Банковия съюз

Малко повече от две години, след като България направи своята официална заявка да се присъедини към Валутния механизъм II („ERM II“) и Банковия съюз, Европейската централна банка („ЕЦБ“) и Българската народна банка („БНБ“) обявиха две много важни решения на 10 юли 2020г. във връзка с:

Цветкова, Бебов, Комаревски – юридически консултант на EnduroSat при сделката на компанията с нов инвеститор

Екипът за придобивания на Цветкова, Бебов, Комаревски съдейства на EnduroSat при влизането на нов инвеститор – Freigeist Capital, частна инвестиционна компания, която инвестира и изгражда технологични компании.

Доклад за конвергенция 2020 и ERM II

На 10.06.2020г. Европейската комисия (ЕК) и Европейската централна банка (ЕЦБ) публикуваха дългоочаквания Доклад за конвергенцията за 2020г. (Доклад 2020г.), чрез който се докладва на Съвета на ЕС относно постигнатия напредък на държавите членки, които не са част от Еврозоната, в изпълнението на техните задължения във връзка с икономическия и паричен съюз (т.е. с присъединяването им към единната валута).

Екипът по финансови услуги на „Цветкова, Бебов, Комаревски“ консултира Илевън Кепитъл по отношение на първото първично публично предлагане на акции (IPO) в България след 2018г.

Екипът по финансови услуги на „Цветкова, Бебов, Комаревски“ консултира Илевън Кепитъл във връзка с първото първично публично предлагане на акции (IPO) в България след 2018 г.

Осигуряване на безопасно работно място в условията на очаквана епидемия – въпроси и отговори

Бързото разпространение на вирус COVID-19 (коронавирус) всекидневно поставя под изпитание възможността на българските работодатели да организират адекватно работния си процес. Нарастващ е броят на служители, отказващи да се явят на работа поради притеснения, че могат да се изложат на потенциална зараза, както и на служители, които се връщат от рискови дестинации, но не желаят да се поставят под доброволна карантина.