COVID-19 и GDPR: Могат ли работодателите да изискват информация относно здравословното състояние на служителите си?

18.03.2020

Без съмнение понастоящем приоритет на държавата и на бизнеса е да ограничи разпространението на COVID-19 чрез въвеждането на разнообразие от мерки. От работодателите, наред с други задължения, се очаква да допълнят оценките си на риска на работното място и да предвидят правила за действие при установяване на болен служител, контакт с установено заразено лице и др.

Тези задължения неминуемо поставят въпроса за обработването на личните данни на работниците и служителите. Информация относно здравословното състояние на лицата, включително дали те или техни близки имат симптоми на заболяване или не, представлява събиране на чувствителни лични данни. Уведомяването на останалите служители за установен случай на болен колега също може да попадне под правилата за защита на личните данни.

Има ли защо да са притеснени работодателите в такива случаи, че ще нарушат разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR)?

Не. Във времето на извънредно положение и пандемия обработването на данни за здравословното състояние на служителите може да бъде законосъобразно извършвано от работодателите.

Получаването на информация дали служител има симптоми на животозастрашаващо заболяване попада в предвидената от GDPR възможност чувствителни лични данни да се обработват, когато е необходимо по причини от важен обществен интерес.

Събирането на данни дали служителят наскоро е пътувал до рискова дестинация с интензивно разпространение на COVID-19 пък логично би се обосновало със защитата на жизненоважните интереси на служителя и неговите колеги.

В определени случаи обработването на личните данни ще бъде и в изпълнение на законови задължения на работодателя. Така например работодателите имат задължение да въведат като част от организационните си мерки срещу разпространението на епидемията правила за информиране на всички работещи в случай на заболяло лице, с което те са били в контакт. Съответно работодателите ще събират и съхраняват данни за заболелите си служители.

Разбира се, самото уведомяването на колегите и/или партньорите в тези случаи е необходимо да се извършва без предоставяне на данни за болното лице. Достатъчно е да се предостави информация, че е бил осъществяван контакт с установен носител на вируса. Не е позволено и обсъждането на здравния статус на заболелия служител с неговите колеги, включително развитие на болестта, дори когато работодателят разполага с такава информация.

Създалата се извънредна ситуация не изключва задълженията на работодателите, установени в GDPR. Ето защо правомерното обработване на данните на служителите за целите на овладяването на епидемията трябва да намери своето отражение в съответните документи, като работодателите:

  • Допълнят регистъра на дейностите по обработване, за които отговарят, с новия процес;
  • Предоставят информация на своите служители относно установената нова цел на обработване на личните им данни – овладяване на разпространението на COVID-19.

За повече информация можете да се обърнете към:

адв. Иля Комаревски, съдружник
Ilya.Komarevski@tbp.bg

адв. Милеслава Богданова-Мишева, старши правен консултант
Mileslava.Bogdanova@tbp.bg